Gizlilik ve Veri İşleme Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), bir tarafta işbu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, inceleyerek imza altına alan ve MUHASEBETEK HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni imzalamış olan ve ilgili sözleşmeye taraf olan, tebligat, ikamet adresi ile açık unvanı ilgili sözleşmede açıkça yer alan MÜŞTERİ ile (Bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Bayrambey Mah. Hastane Cd. No 3/A İpsala - Edirne adresinde mukim işletme (Bundan sonra “MUHASEBETEK” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. Sözleşmenin tarafları ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. Taraflar, Bilgi Açan Taraf ve Bilgi Alan Taraf olarak tanımlanmış olup bu tanım her iki taraf için de kullanılabilir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, MUHASEBETEK HİZMET SÖZLEŞMESİ konusunda yapılacak görüşmeleri ve Taraflar arasında karşılıklı olarak paylaşılacak bilgileri üçüncü şahısların öğrenmemesini sağlamak ve tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve Taraflar arasında bu konu kapsamında Kişisel Veri aktarılması halinde, bu kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesinin sağlanmasıdır.

3. Gizli Bilginin Tanımı

Gizli bilgi, çalışma ile ilgili olanlarla sınırlı olmamak üzere MUHASEBETEK tarafından edinilen her türlü bilgiyi ifade eder. Bu bilgiler sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır;
a. Kamuya açıklanmayan ve tarafların aralarında gerçekleştirecekleri bir temas, anlaşma veya niyet açıklaması gereği açıklanacak olan, tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ticari sırlar ve know-how, Amaçla bağlantılı olarak diğer tarafa açıklanan yazılı ve sözlü tüm bilgi, fikir ve tahminleri,
b. Taraflar arasındaki konuşmalar, tartışmalar, görüşmeler ya da toplantılar ve yazışmalar ile sözlü veya yazılı şekilde elde edilen veya elektronik ortamda bulunan resmi ya da özel, teknik, mali, hukuki, idari her türlü bilgi, belge ve veri kayıtları,
c. İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra Tarafların birbirinden, temsilcilerinden, çalışanlarından, yardımcılarından ve ilgili diğer üçüncü kişilerden yazılı veya sözlü olarak edindikleri, gizli olduğu açıkça ifade edilen veya edilmeyen, İş’le ve Taraflarla ilgili ticari olup olmadığına bakılmaksızın her türlü veriyi,
d. Veri öznelerine ya da yasal vasi/vekillerine ait kişisel bilgileri,
e. Tersine Mühendislik (reverse engineering) yöntemleriyle elde edilecek veri/bilgiyi ifade eder.

4. Gizli Bilginin Tanımına Girmeyen Bilgiler

Kamuya mal olmuş bilgiler, Taraflardan birinin kusuru söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, Tarafların gizli olmadığını yazılı olarak beyan ettikleri bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi tanımına girmez.

5. Çeşitli Hükümler

a. İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.
b. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.
c. İşbu Sözleşme; burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük getirmez, ayrıca; Tarafların ortak girişim, ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını amaçladığı, acentelik, temsilcilik vb. ilişkisi içine girdikleri, birlikte çalışacakları veya gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.
d. Mücbir sebep halleri dahi Gizlilik yükümlülüklerinin ihlali için haklı sebep sayılamaz.

6. Mülkiyet Hakkı

TARAFLARCA işbu sözleşme uyarınca karşı tarafa sağlanan gizli bilgi, veriliş amacı haricinde herhangi bir lisans, marka, patent ya da buna benzer bir fikri mülkiyet hakkı tesisine konu edilemez. Söz konusu bilgi üzerinde mutlak mülkiyet hakkı, aksine yazılı bir anlaşma olmadığı sürece bilgiyi açan tarafa aittir.

7. Gizli Bilginin İade Edilmesi, Silinmesi

a. Taraflardan her biri, Sözleşmenin sona erdiği durumlarda, Gizli Bilgi içeren tüm belgeleri Bilgi Açan Tarafa ya da Bilgi Açan Tarafça belirlenen diğer kişilere iade edilecektir.
b. MUHASEBETEK, elinde veya kontrolünde bulunan yazılı ortamdaki ve/veya elektronik ortamdaki ve/veya başka cihazlardaki bütün gizli bilgileri sileceğini ve/veya imha edeceğini kabul ve taahhüt eder.
c. MUHASEBETEK, MÜŞTERİ’nin, Gizli Bilgileri yazılı iade/imha/silme talebinin, MUHASEBETEK’in Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adresine ulaşması üzerine derhal, kendisine yazılı olarak ve/veya elektronik formatta verilen bütün Gizli Bilgileri, bu bilgilere dayalı olarak hazırlanan rapor, doküman vb. tüm suret ve kopyaları da dahil olmak üzere MÜŞTERİ’ye iade edeceğini, kendisinin veya Bağlı Kişilerinin elinde veya kontrolünde bulunan yazılı ortamdaki ve/veya elektronik ortamdaki ve/veya başka cihazlardaki bütün Gizli Bilgileri sileceğini ve/veya imha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

MÜŞTERİ tarafından MUHASEBETEK’a işlenmek üzere kişisel veri aktarılması halinde bu madde hükümleri uygulanacaktır. Böyle bir durumda, MÜŞTERİ, “Veri Sorumlusu”, MUHASEBETEK ise “Veri İşleyen” olarak anılacaktır.
8.1. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen tanımları kapsamındadır. Taraflar yasal düzenlemelerin farkındadır ve kişisel verileri korumak için azami özeni gösterecek ve gerekli tüm önlemleri alacaklardır.
8.2. MUHASEBETEK ürünlerine erişim için MÜŞTERİ’ye bildirilen “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ilk girişte kendisi tarafından değiştirilmeli, özellikle 'güçlü' bir parola tercih edilmeli ve 3. şahıslarla paylaşılmamalıdır. 3. şahısların yetkisiz erişimine sebebiyet vermemek için ilgili uygulama ve online servislerden oturumu sonlandırarak çıkış yapmalıdır. Aksi durumlarda MUHASEBETEK doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmediği gibi herhangi bir zararı tazminle de yükümlü değildir.
8.3. Taraflar, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülükler, ilgili kişilerin mevcut görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
8.4. Taraflar, mevzuat değişiklikleri ile gündeme gelebilecek her türlü yükümlülüğe tam uyum sağlamak için işbirliği içinde olacaktır.
8.5. Veri İşleyen, kendisine teslim edilen kişisel verileri, teslim amacına uygun olarak işlemek, amacı dışında işlememek veya üçüncü şahıslarla paylaşmamak, değiştirmemek, bozmamakla yükümlüdür.
8.6. Veri İşleyen, teslim aldığı andan itibaren kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
8.7. Veri İşleyen, işleme amacı sona erdiğinde kendisine teslim edilmiş olan kişisel verileri geri dönülmeksizin kesin olarak silmekle ve bunu yazılı olarak Veri Sorumlusu’na bildirmekle, kişisel verileri herhangi bir şekilde yazılı, elektronik veya diğer yöntemlerle arşivlememekle yükümlüdür.
8.8. Veri İşleyenin kişisel verilere ilişkin taahhütlerini yerine getirip getirmediği Veri Sorumlusu tarafından her zaman elektronik veya fiziki olarak denetlenebilecektir.
8.9. Veri İşleyen, mevzuata veya bu sözleşmeye aykırı davranışları sebebiyle Veri Sorumlusu’nun, kişisel veri sahiplerinin veya üçüncü şahısların zarar görmesi halinde bu zararları derhal nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.
8.10. Veri Sorumlusu işlenecek kişisel verileri güvenli bir şekilde Veri İşleyen’e iletecektir. Teslim anından itibaren verilerin güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü Veri İşleyen’e geçecektir.

9. Sözleşmenin Süresi

Gizlilik hükümleri süresiz devam edecektir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi, taraflara birbirlerinin gizli bilgilerini ifşa etme hakkını vermez, daha önce edindiği bilgilerin gizliliğini muhafaza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ve süre sınırı getirmez. Veri İşleme ile ilgili hükümler, Veri İşleme amacının sona ermesiyle son bulacaktır.İş veya amaç gerçekleşmeden önce taraflardan birinin Sözleşme’yi feshetmesi halinde Veri İşleyen o ana kadar işlemiş olduğu kişisel verileri mevcut haliyle Veri Sorumlusu’na 3 gün içinde iade edecektir. İade anına kadar tüm koruma yükümlülüğü Veri İşleyen üzerindedir.

10. Sözleşmenin Devri

İşbu Sözleşme veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, üçüncü bir kişiye tamamen veya kısmen devir ve temlik edilemez.

11. Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak ve çözümünde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu sözleşme kapsamında herhangi bir giderin doğması halinde ilgili giderler münhasıran MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

12. İmza Tarihi

İşbu sözleşme, bir (1) sayfa ve on iki (12) maddeden oluşmakta olup taraflarca sistem üzerinden onaylanma tarihinde imza altına alınmıştır. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İşbu sözleşme sistem üzerinden okunup, anlaşılıp, incelenip, müzakere edilerek imzalanmış olup MÜŞTERİ bu hususu bildiğini ve kabul ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.