Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, Bayrambey Mah. Hastane Cd. No 3/A İpsala - Edirne adresinde mukim işletme (bundan böyle MUHASEBETEK olarak anılacaktır) ile hizmeti talep eden adresi bildirilmiş olan MÜŞTERİ (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaki hizmet şartlarını ve hukuki yükümlülükleri tanımlamak amacıyla akdedilmiştir. İşbu sözleşmede, MÜŞTERİ ve MUHASEBETEK ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir. İşbu sözleşme ekinde yer alan Fiyat Teklifi metni işbu sözleşmenin ana, ayrılmaz ve bütünleyici parçasıdır.

2. Tarafların İletişim Bilgileri

Tebligat Adresi : Bayrambey Mah. Hastane Cd. No 3/A İpsala - Edirne Vergi Dairesi – Vergi Numarası : İpsala Vergi Dairesi- 18493875500 Telefon : +90 850 308 8012 E-Posta Adresi : [email protected] MÜŞTERİ tebligat adresi özel olarak düzenlenen sözleşmede belirtilmektedir. Taraflar yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca, e-posta adresleri, bu sözleşme kapsamında e-posta ile yapılabilecek olan elektronik iletişimlerde yetkili elektronik posta adresi olarak tayin edilmiştir. Elektronik posta adresleri de dahil olmak üzere, yukarıdaki adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebligatlar geçerli olur ve ilgili tarafa yapılmış sayılır. MÜŞTERİ, MUHASEBETEK’a bildirmiş olduğu elektronik posta adresine MUHASEBETEK’ın kampanya, ürün/hizmetlerine ilişkin bilgilendirme postası gönderilmesini ve ismi ile logosunun MUHASEBETEK tarafından web sayfasında ya da başka kanallarla referans olarak gösterilmesini kabul eder.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, MUHASEBETEK’ın geliştirip kullanıma sunduğu, MÜŞTERİ’nin sipariş vermiş olduğu Muhasebetek ana ürün ve ek modülleri ile tek seferlik hizmetlerinden ve MÜŞTERİ’ye özel yazılım geliştirmelerinden, fiyat teklifinde yer alan 1 (bir) yıllık lisans ve hizmet bedeli ve nitelikleri belirtilen online hizmetlerin sözleşme süresince kullanımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleridir.

4. Sözleşmenin Süresi

Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır, bu bir yıllık sürenin sona ermesinin akabinde sözleşme işbu sözleşmede tariflenen fiyat artışı oranında güncel fiyatlar ile bir yıl daha uzar. MÜŞTERİ’nin ilgili artışı kabul etmemesi halinde sözleşme müzakere süreci tekrar başlar. Müzakere sürecinden sonuç alınmaması halinde işbu sözleşmede tariflenen fesih şartlarına uygun olarak sözleşme feshedilir. Sözleşme süresinin sona ermesi ve tarafların güncel ücrette anlaşamaması halinde sözleşmenin feshedilirse tarafların birbirinden maddi ve manevi herhangi bir talebi olmayacaktır. MUHASEBETEK, bu halde müşterinin kullandığı hesabı MÜŞTERİ’nin verilerini yedeklemesi/kendi sistemine aktarmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içinde derhal kapatma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin 7 (yedi) gün içinde ilgili hesaptan verileri aktarmaması tamamen kendi sorumluluğunda olup MÜŞTERİ bu hususu bildiğini ve kabul ettiğini ve bu sürecin sonunda sisteminin kapatılmasından dolayı herhangi bir doğrudan/dolaylı maddi ve manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını taahhüt eder. Sözleşme’nin, MUHASEBETEK’dan kaynaklanan haklı bir sebeple MÜŞTERİ tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde, MUHASEBETEK tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5. Müşterinin Yükümlülükleri

5.1 MÜŞTERİ, MUHASEBETEK tarafından geliştirilen ürünü sözleşmenin yapıldığı tarihte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” kabul eder. Ancak müşterinin ürününün özelleştirilmesi, geliştirilmesi ve ek özelliklere ihtiyaç durması halinde temel bu geliştirme, güncelleme ve değişiklikler taraflarca kararlaştırılan makul bir zaman diliminde MUHASEBETEK tarafından gerçekleştirilecek, ilgili yazılım geliştirmesinin ek maliyet getirmesi halinde bu maliyet MÜŞTERİ’ye ayrıca yansıtılacaktır.

5.2 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki kullanım hakkını, kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere kiralayamaz, satamaz, devredemez. Aksi takdirde işbu Sözleşme, MUHASEBETEK tarafından haklı nedenle feshedilebileceği gibi sözleşmenin feshinden doğan doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zarar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Bu hususta MÜŞTERİ herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 MÜŞTERİ, MUHASEBETEK’dan kaynaklanmayan teknik nedenlerle erişimin aksamasından veya zarara uğramasından MUHASEBETEK’ı sorumlu tutmayacağını, herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.4 MUHASEBETEK markasını belirtmek için MÜŞTERİ’ye sunduğu tüm uygulamalar, geliştirdiği ve sunduğu yazılımlar, MÜŞTERİ’ye ait MUHASEBETEK ile ilişkilendirilen görseller ve servislerde logosuna yer verebilir. MÜŞTERİ söz konusu logoyu değiştirmeyeceğini, kesmeyeceğini ve/veya silmeyeceğini taahhüt eder. MÜŞTERİ ayrıca kendisine ait basılı ve dijital tanıtımlarında MUHASEBETEK’ın logosunu, markasını bilerek tanıtımların dışında bırakmayacağını, üzerini kapatmayacağını, silmeyeceğini, kazımayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde işbu sözleşmenin 5.2. maddesinde düzenlenen cezai şart MÜŞTERİ açısından işbu madde bakımından da geçerli olacaktır.

5.5 MÜŞTERİ, MUHASEBETEK’ın ürünlerine veya ürün erişimlerinin sağlandığı ve ürünleri etkileyen donanımlara virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu kurala uyulmadığı durumlarda MÜŞTERİ'nin kendisine ve/veya 3. şahıslara verdiği doğrudan veya dolaylı zararlardan MUHASEBETEK sorumlu tutulamaz.

6. MUHASEBETEK'ın Yükümlülükleri

6.1 MUHASEBETEK, MÜŞTERİ'den gelen değişiklik ve geliştirme taleplerini değerlendirerek MUHASEBETEK sistemine teknik olarak uygun olanları gerçekleştirir. Bunlardan sistemde ciddi ve büyük ölçüde değişiklik gerektirmeyenler için ekstra ücret talep edilmeyecek olup aksi durumda bu değişiklik ve geliştirmeler maliyetlendirilerek MÜŞTERİ’ye yansıtılacaktır.

6.2 MUHASEBETEK, Muhasebetek ürününün mevcut Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi, ilişkili kurum düzenlemeleri ile güncel vergi mevzuatı ile yasal mevzuata uygun şekilde sürdürülebilirliğini sağlayacağını ve bu hususta entegratör firma/firmalarla işbirliği içinde olacağını taahhüt eder.

6.3 MUHASEBETEK, sunduğu ürünlerin kesintisiz bir şekilde kullanılabilmesi için bakım ve düzenli yedekleme işlemleri dahil gerekli tüm önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MUHASEBETEK’dan veya entegratör firmadan kaynaklı herhangi bir nedenle hizmetin kesintiye uğraması halinde, MUHASEBETEK veya entegratör firma MÜŞTERİ’ye sunulan üründeki aksaklığa/bozulmaya müdahale edecektir. Münhasıran entegratör firmadan, GİB veya bağlantılı sistemlerden kaynaklanan aksama veya kesintilerden MUHASEBETEK hiçbir şekilde sorumlu olmayacak ve bu durumda MÜŞTERİ’nin herhangi bir tazmin hakkı MUHASEBETEK uhdesinde meydana gelmeyecektir. Bu halde MUHASEBETEK sorunun hızlıca çözülmesi için gereken kurum ve kuruluşlara başvuru yapacak ve MÜŞTERİ’nin en kısa sürede sistemi hatasız kullanmasını sağlayacaktır.

6.4 MUHASEBETEK, MUHASEBETEK’i kullanan MÜŞTERİ verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek doğrudan veya dolaylı üçüncü kişilere karşı meydana gelen zararlar da dahil olmak üzere hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

6.5 MUHASEBETEK, süresi dolmuş ve/veya sözleşmesi feshedilmiş hizmetlerin iptalinden veya süre bitiminden sonra ilgili hizmetleri durdurma, hizmeti tamamen iptal etme, MÜŞTERİ’nin sahip olduğu hesabı kapatma hakkını saklı tutmaktadır. MUHASEBETEK’ın süresi dolmuş veya ödemesi gerçekleştirilmemiş hizmetlerin iptalinden sonra veri kaydı tutma yükümlülüğü yalnızca GİB’in ve ilgili yasal mevzuatın öngördüğü sınırlamalar çerçevesinde mevcuttur. Ayrıca MUHASEBETEK sistemi bu sebeple kapatması/erişimi durdurmasından kaynaklı olarak MÜŞTERİ’nin ilgili hesaplardan verilerini kaydetmemesi/kendi sistemine aktarmaması sebebiyle, meydana gelen veya gelebilecek olan doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Sözleşme Bedeli

7.1 Sözleşme’ye konu olan hizmetin/ürünlerin bedeli, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan fiyat teklifinde düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme çerçevesinde MÜŞTERİ tarafından ödenmesi kararlaştırılmış olan tüm bedeller KDV ve/veya her türlü vergi hariç olarak belirlenmiştir. MUHASEBETEK, belirlenmiş olan bu bedellere o tarihte mevcut kanunlar uyarınca belirlenmiş olan KDV’yi ekleyerek MÜŞTERİ’ye faturalayacak, MÜŞTERİ de bu bedelleri fatura karşılığında ödeyecektir.

7.2 MUHASEBETEK tarafından sözleşme çerçevesinde ek indirimler, pakete dahil olarak sağlanan e-dönüşüm süreçlerini kapsayan hizmetlere yönelik bedelli/bedelsiz kontör hakları tanımlanabilir. MUHASEBETEK tarafından tanımlanan kontörlere dair fiyatlandırma entegratör firma tarafından belirlenmekte olup ilgili fiyatlarda meydana gelen artışların kontör fiyatlarına yansıtılabileceği ve MUHASEBETEK’ın hiçbir dönemde tanımlanan kontörler bakımından bedelsiz kontör taahhüt edilmediği işbu madde kapsamında düzenlenmiş ve MÜŞTERİ tarafından kabul ve beyan edilmiştir.

7.3 Taraflar’dan herhangi biri tarafından hizmetlere/ürünlere ilişkin olarak herhangi bir değişiklik (ek hizmet, güncelleme, geliştirme, değişiklik talebi vb.) talebi olması halinde, söz konusu değişiklik talebi yazılı olarak ile diğer Taraf’a bildirilecektir. Değişikliğe ilişkin ek fiyat teklifi MUHASEBETEK tarafından MÜŞTERİ’ye sunulacaktır. Taraflar’ın değişikliğe ilişkin hususlarda mutabık kalması halinde ilgili hizmet/ürün MUHASEBETEK tarafından temin edilecektir. Bu durumda hizmete/ürüne dair fatura kesilerek MÜŞTERİ’ye ayrıca ulaştırılacak ve akabinde MÜŞTERİ tarafından ödeme gerçekleştirilecektir.

7.4 Her yıl fatura bedeli işbu sözleşmenin 8.3. maddesindeki kurallar gözetilerek artırılacaktır. Taraflar yeni hizmet bedeli bakımından mutabakat için azami iyi niyetle görüşeceklerdir. MUHASEBETEK tarafından sağlanan hizmet bedeli, kural olarak her yıl, geçmiş 1 (bir) yıllık dönem için TUİK tarafından açıklanan Edirne iline ait ÜFE ve TÜFE oranlarının toplamının ortalamasına göre bulunacak puan kadar { [(ÜFE +TÜFE) / 2] } oranında artırılacaktır. Taraflar hizmet bedelinin artışı bakımından ayrı bir anlaşma gerçekleştirerek işbu maddede yer alan artış oranını değiştirebilir ve yeniden belirleyebilirler.

8. Ödeme

8.1 8.1. MUHASEBETEK tarafından sunulan MUHASEBETEK’e ilişkin ücretler, fiyat teklifinde belirtilmiş olup, MÜŞTERİ, fiyat teklifinde aksi belirtilmediği sürece MUHASEBETEK’dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Her ne koşulda olursa olsun ilgili ödemenin gerçekleştirilmesi için son tarih MÜŞTERİ’nin ürün/hizmeti tam erişimle kullanıma başladığı tarih kabul edilecektir. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından, MUHASEBETEK’ın TR92 0011 1000 0000 0124 8155 42 IBAN Numaralı Finansbank hesabına peşin ve TL (Türk Lirası) olarak yapılır.

8.2 Herhangi bir sebeple MUHASEBETEK sağladığı hizmetlerin/ürünlerin bedelini MÜŞTERİ’den ödeme zamanında tahsil edemezse veya eksik tahsil ederse, ücreti tahsil bakımından tüm usuli, icrai ve adli yollara başvurabilecektir, MÜŞTERİ bunu bildiğini kabul ve beyan eder.

8.3 Sözleşme’nin başlangıcı ya da yenilenmesi aşamasında MÜŞTERİ’nin ödemesini hiç ya da vadesinde yapmaması ya da eksik yapması durumlarında MUHASEBETEK, diğer hukuki hakları saklı olmak kaydıyla, alınan hizmeti iptal edilebilecek ve/veya durdurabilecek ve/veya sınırlandırabilecektir. Bu husustan kaynaklı olarak MÜŞTERİ’nin doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zarar uğraması halinde MUHASEBETEK’ın hiçbir şekilde sorumluluğunun doğmayacağını MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin başlangıcı imza tarihi olup geçerlilik süresi 1 yıl olduğundan, sözleşmenin yenilenme tarihi bir sonraki yılın aynı tarihi kabul edilecek ve işbu sözleşmede tariflenen artış oranı da ilgili tarihten itibaren yansıtılacaktır.

8.4 MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık kesilen faturanın kendisine ulaşmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde fatura bedelini MUHASEBETEK’a defaten öder. MÜŞTERİ’nin haklı nedenle fesih hakkı saklı kalmak üzere, ödenmeyen tutar üzerinden, MUHASEBETEK’a faturanın ödenmesinde gecikilen her gün için aylık %2 gecikme tazminatı MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. MÜŞTERİ bu hususu bildiğini ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8.5 MUHASEBETEK, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bu hizmetler sınırlı sayıda olamamak üzere, e-posta veya telefon görüşmesi üzerinden halledilemeyen ve kişisel ve özel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıkları vb. konu alan hizmetlerdir. Bu hususlar, MUHASEBETEK tarafından usulüne uygun şekilde vergisel hususlar da gözetilerek ayrıca fatura edilecektir.

8.6 Faturalar elektronik ortamda yollanabilir. Bu konuda işbu sözleşmede belirlenmiş olan elektronik posta adresleri elektronik yolla iletişim için yetkili adres olarak kabul edilecektir. Bunun dışındaki bildirimler yazılı olarak, ihtarname ya da iadeli taahhütlü posta ile MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmede belirtilen tebligat adresine yapılacak ve geçerli sayılacaktır. MÜŞTERİ işbu sözleşmede yer alan adreslerine dair değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde MUHASEBETEK’a bildirmekle yükümlüdür, aksi takdirde kendisine ulaşmayan ya da sonradan ulaşan faturalara, ihtarnamelere ve bildirimlere herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7 Faturanın alınmasından itibaren faturaya sekiz gün içinde itiraz edilmemesi halinde, faturanın içeriği [(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 23/II, TTK m. 21/II)] ve ayrıca faturada gösterilen mal ve hizmetin sözleşmeye uygun olarak sağlandığı kabul edilmiş olur. Süresinde söz konusu itirazda bulunulmamış ise, daha sonra faturada yer alan mal ve hizmetin hiç veya gereği gibi sağlanmadığı iddiasında bulunulamaz.

9. Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar

9.1 Sözleşme, işbu sözleşmenin 4. Maddesinde de tariflendiği üzere imza tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır, bu bir yıllık sürenin sona ermesinin akabinde sözleşme işbu sözleşmede veya fiyat teklifinde tariflenen fiyat artışı oranında güncel fiyatlar ile bir yıl daha uzar. MÜŞTERİ’nin ilgili artışı kabul etmemesi halinde sözleşme müzakere süreci tekrar başlar. Müzakere sürecinden sonuç alınmaması halinde işbu sözleşme fesih şartlarına uygun olarak feshedilir. Sözleşme süresinin sona ermesi ve tarafların güncel ücrette anlaşamaması halinde sözleşmenin feshedilirse tarafların birbirinden maddi ve manevi herhangi bir talebi olmayacaktır.

9.2 Tarafların bir yılın sonunda işbu sözleşmede yer alan fiyat artışında anlaşamaması ve bu hususta müzakere sürecinin de sonuçsuz kalması halinde işbu sözleşme MÜŞTERİ tarafından işbu sözleşmede yer alan e-posta adresine veya MUHASEBETEK’ın resmi adresine derhal yapılacak bildirimle sona erdirilecektir. Bu halde fesih bildiriminin MUHASEBETEK’a ulaşması ile MÜŞTERİ’nin sistemi kapatılacak ve taraflar birbirlerinden herhangi bir maddi veya manevi tazminat vb. talepte bulunamayacaklardır.

9.3 Sözleşme süresince; Taraflardan birinin işbu Sözleşmede, genel kullanım şartlarında, alınan hizmetlere ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmekten kaçınması halinde diğer Taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir. MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerini ihlal ederek ya da yanlış beyan nedeniyle feshe neden olması durumunda, sözleşmede kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücretin iadesi talep edilemeyecek olup sözleşmeden kaynaklanan tüm ödemeler derhal muaccel hale gelecek ve MÜŞTERİ bu bedelleri derhal ve herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın ödemekle yükümlü olacaktır. MÜŞTERİ bu hususu bildiğini ve kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi, hiçbir gerekçe göstermeksizin süresi içerisinde 15 gün önce elektronik posta yoluyla [email protected] adresine bildirmek, bu bildirimde bulunamıyorsa işbu sözleşmede belirlenen MUHASEBETEK’ın tebligat adresine yazılı bildirimde bulunmak şartı ile feshetme hakkına sahiptir. Ancak böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ, ilgili Sözleşme’nin ve/veya hizmetin normal sona erme süresine kadar olan bedelini peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu, bu bedeli ödemişse iadesini isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.5 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; MÜŞTERİ sistemlerine ait konfigürasyon, veri, içerik vb. bilgilerin taşınması sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Sözleşme sona erme tarihinden önce söz konusu bilgilerin taşınmaması halinde tüm içerik silinecek olup, MUHASEBETEK tarafından bir kopyası sağlanamayacaktır.

10. Gizlilik

10.1 10.1. Gizli Bilgi; Sözleşme’de sayılanlarla sınırlı olmaksızın ve Sözleşme konusu işe ve MÜŞTERİ ve/veya MUHASEBETEK’a ilişkin yazılı veya sözlü, herhangi bir ortamda bulunan bütün donanım veya yazılıma ilişkin, teknik ve ticari bilgiler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, MUHASEBETEK ve/veya MÜŞTERİ’ye ait iş, fiyat ve müşteri listeleri, maliyet bilgileri, çalışanlarla ilgili bilgiler, müşteri bilgileri, ortaklık durumuna ilişkin bilgiler, mali tablolarına ilişkin bilgiler, fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden müseccel olsun olmasın her türlü ürün ve usullerle ilgili olarak taraflardan birinin şu an için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği veya edineceği, özellikle genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan her türlü bilgi anlamına gelir. Yasa ile ticari sır olarak düzenlenen tüm hususlar ayrıca işbu madde kapsamındadır. Taraflar, Sözleşme konusu işin ifası esnasında her ne suretle olursa olsun diğer Taraf’ a ilişkin olarak öğrenmiş olduğu gizlilik kapsamındaki bilgi ve belgeleri muhafaza edecek ve gizliliğini koruyacak, ifşa olmaması için gerekli dikkate ve özeni gösterecektir. Diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir. Bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik, Sözleşme süresince ve Sözleşme sonrasında da geçerli olmaya devam edecektir. Kanuni yükümlülük teşkil eden bilgi açıklamaları bu hükmün kapsamında yer almaz.

10.2 MUHASEBETEK ürünlerine erişim için MÜŞTERİ’ye bildirilen “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ilk girişte kendisi tarafından değiştirilmeli, özellikle 'güçlü' bir parola tercih edilmeli ve 3. şahıslarla paylaşılmamalıdır. 3. şahısların yetkisiz erişimine sebebiyet vermemek için ilgili uygulama ve online servislerden oturumu sonlandırarak çıkış yapmalıdır. Aksi durumlarda MUHASEBETEK doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmediği gibi herhangi bir zararı tazminle de yükümlü değildir.

10.3 MUHASEBETEK MÜŞTERİ’nin oluşturduğu kayıtların içeriğine müdahale etmemektedir. MÜŞTERİ, kayıtlarında yer alan yasal izinler çerçevesinde satışını gerçekleştirdiği tüm ürünlere/fiyatlara/tahsilatlara/müşterilere vb. verilere kayıtlarında yer verebilir. MUHASEBETEK açısından bu durum kayıtlarda yer alan verilerin doğruluğu ve yasal dayanaklarını teyit anlamına gelmemekte olup MUHASEBETEK açısından herhangi bir yasal sorumluluk doğurmamaktadır. Zira MUHASEBETEK tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan hesap bütünüyle MÜŞTERİ’nin özel kullanımına dahildir ve bu kullanımdan doğan sorumluluk bütünüyle MÜŞTERİ’ye aittir. Aksi durumda MUHASEBETEK üzerinde herhangi bir sorumluluğun doğması halinde MUHASEBETEK nezdinde meydana gelen tüm maddi ve manevi zararlar MÜŞTERİ’ye rücu edilecektir. MÜŞTERİ, bu hususu bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Kişisel Verilerin Korunması

Taraflar, işbu Sözleşme’ ye ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 28.10.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) dâhil olmak üzere kişisel verilerin korunması, saklanması, silinmesi, anonim hale getirilmesi ve yok edilmesine ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere, kurallara uyduğunu ve Sözleşme sona erse dahi uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep olmayacağını taahhüt ve garanti edeceklerdir. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında öğrendikleri veya herhangi bir şekilde elde ettikleri her türlü kişisel veriyi, işbu Sözleşme kapsamındaki işin gereğinin yerine getirilmesi için gerekenler dışında, diğer Taraf’dan önceden alınmış açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecektir ve işbu Sözleşme’nin amacı dışında kullanmayacaktır. Taraflar’dan her biri diğer Taraf ile paylaştığı kişisel verilerin sahibi gerçek kişilerden, söz konusu kişisel verilerin yurtiçindeki ve/veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılması için gerekli açık rızayı yazılı olarak temin ettiklerini ve KVKK kapsamında bilgilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu kapsamda, kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve işlenmesine ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunan Taraf, diğer Taraf’ın uğrayabileceği maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde tahtında düzenlenen yükümlülük, Sözleşme sona erdikten sonra da devam edecektir. Taraflar, bahse konu kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyecektir ve amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt etmektedirler. Taraflar, Sözleşme kapsamında öğrendiği veya elde ettiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Sözleşme kapsamında her bir Taraf’ça işlenen kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde, ilgili Taraf bu durumu diğer Taraf’a derhal tüm boyutlarıyla yazılı olarak bildirecektir ve talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.  Taraflar, bu konuya ilişkin veri sahibini istek ve talepleri doğrultusunda birlikte hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, işbu hüküm kapsamında KVKK ve ilgili Yönetmeliklerde öngörülen yükümlüklerin yetkili temsilcileri, ortakları, çalıştırmakta oldukları personeller tarafından da yerine getirilmek durumunda olduğunu bildiklerini, anılan kişilerin yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranışları sonucunda diğer tarafın uğradığı doğrudan zararların tazmin edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Muhasebetek olarak çerez kullanımına ihtiyaç duyulması halinde bu çerezler; Sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmet ve özelliklerden faydalanabilmesi, kullanıcılar (kullanıcı aygıtları veya tarayıcı önbellekleri üzerinde) ve website kullanımları hakkında bilgileri saklamak, kullanıcıların site üzerindeki tercihleri üzerinden sitenin işlevli hale getirilmesi ve sitenin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi, kullanıcıların site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesi, ürünlerin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek, web siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak hedefleri çerçevesinde kullanılacaktır.

12. Sözleşmeye İlişkin Değişiklikler

İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek değişiklikler ya da eklentiler yazılı olarak Taraflar’ın her birisinin usulen yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecek ya da geçerli sayılmayacaktır.

13. Garanti

MUHASEBETEK tarafından ürünlerine dair iade garantisi ürünlerine duyduğu güvenden de kaynaklı olarak taahhüt edilmektedir. Bunun göstergesi olarak MUHASEBETEK ürünü alan MÜŞTERİ’lere aldıkları tarihten itibaren sebep göstermeksizin 7 gün koşulsuz tam ücret iade garantisi vermektedir. MUHASEBETEK iade işleminin kesinleşmesini müteakip, 30 iş gününde kullanıcısına iade tutarını ödeyecektir. MUHASEBETEK bu garantiden faydalanan kullanıcılarına, yeni ürün satışı yapmama hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeye aykırı davranışlardan dolayı ürünlere erişimi sonlandırılan kullanıcılar iade garantisinden faydalanamaz.

14. Sözleşmenin Bütünlüğü

İş bu Sözleşme maddelerinden herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi, MUHASEBETEK tarafından iş bu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerden birinin ve/veya birkaçının yerine getirilememesi Sözleşme’nin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemeyecek olup, Sözleşme’nin yalnızca sadece geçersiz olan hükümlerinin uygulaması ortadan kalkacaktır.

15. Sözleşme İle İlgili Gider

Sözleşme’nin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin damga vergisi başta olmak üzere her türlü vergi, resim, gümrük, harç, noter masrafı ve diğer her tür giderler MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

16. Sair Hükümler

16.1 İşbu sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmiş olması, sözleşmedeki “Gizlilik, “Kişisel Verilerin Korunması” şartlarında belirtilen yükümlülükleri sona erdirmez. Ayrıca işbu sözleşme tarafların külli ve cüzi haleflerini de bağlayıcı nitelikte olup bu hususta ayrıca sözleşmenin devredilmesi gerekmemektedir.

16.2 Tebligat: MUHASEBETEK, sunduğu hizmet süresi içinde MÜŞTERİ’nin bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

16.3 Mücbir Sebepler: İşbu Sözleşme kapsamında, doğal afetler, yangın, savaş, sivil ayaklanma, genel grev, yasal değişiklik halleri Mücbir Sebep sayılacak ve Mücbir Sebep halleri bunlarla sınırlı olacaktır. Mücbir Sebep halleri nedeniyle Tarafların bu Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda ihlalde bulunan Taraf bu ihlalinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, yükümlülüklere ne ölçüde uyulmadığını ve uyulamayacağı süreyi, teknik açıdan mümkün olan en kısa zamanda, fakat her durumda mücbir sebep olayının ortaya çıkmasından itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde elektronik posta adresi üzerinden diğer Tarafa bildirecektir (“mücbir sebep bildirimi”). Söz konusu gecikme veya eksiklik sona ererse, mücbir sebepten etkilenen Taraf, mücbir sebep olayının sona erdiğini diğer Tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir. Mücbir Sebep halinin etkisinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve etkilenen Tarafın bu süreç içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde diğer Taraf Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.

16.4 Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşmeden ve taraflar arasındaki diğer ticari ve hukuki ilişkilerden doğacak ihtilafların çözümünde İpsala Adliyesi mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

16.5 İşbu sözleşme, on üç (13) sayfa, on altı (16) madde ve bir (1) ekten oluşmakta olup özel olarak düzenlenen sözleşmede belirtilen tarihte taraflarca imza altına alınmış olup imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Ek: 1 Fiyat Teklifi Metni